Ceir ar gyfer Cynhalwyr RSVP

…helpu’r rhai sy’n gofalu ameraill i deithio…

Mae Ceir ar gyfer Cynhalwyr yn cael ei drefnu gan y Rhaglen Gwirfoddolwyr Hŷn ac Wedi Ymddeol ac mae'n gynllun ceir cymunedol sy'n darparu cludiant ar gyfer cynhalwyr di-dâl yn Sir Benfro.

Pwy all ddefnyddio'r gwasanaeth hwn? Cynhalwyr di-dâl yn Sir Benfro, beth bynnag eu hoed, boed ganddynt gar ai peidio. Gallant deithio ar eu pen eu hunain, neu gyda pherson y maent yn gofalu amdano/i, neu deithwyr eraill.

Beth yw'r gost? Darperir cymhorthdal ar gyfer y teithiau ac mae'r prisiau'n seiliedig ar brisiau Ceir Gwledig y WRVS. Mae pobl y gofelir amdanynt yn teithio'n rhad ac am ddim gyda'u cynhalydd.

Alla i ddefnyddio fy hawleb bws? Gallwch, gall y cynhalydd ddangos eu hawleb bws i'r gyrrwr a chael gostyngiad o 50%.

Pryd mae'r gwasanaeth ar gael? Mewn egwyddor, 7 diwrnod yr wythnos, a chyda'r nos, ar yr amod fod gyrwyr ar gael.

Ymhle fydda i'n cael fy nghodi? O ble bynnag yr hoffech gael eich codi, ond fel arfer o gyfeiriad cartref y cynhalydd.

Ble alla i fynd? Gallwch deithio unrhyw le yn Sir Benfro.

Ydw i'n gorfod archebu lle ymlaen llaw? Ydych, dylech geisio rhoi rhybudd o 48 awr.


Sut ydw i'n archebu? Dylech ffonio ein trefnwyr gwirfoddolwyr:

Cathy ar 07469 859029Os ydych angen cymorth gyda chais am bàs bws a’r ffotograff sydd ei angen, gall gwirfoddolwr eich helpu chi. Ffoniwch ein gwirfoddolwyr ffotograffau pasiau ar: 07976 306605

Gofalwyr ifanc

Os ydych chi’n ofalwr ifanc ac mewn cysylltiad â sefydliad sy’n darparu cefnogaeth i chi, fel Gweithredu dros Blant, Grwp Brodyr a Chwiorydd Sir Benfro neu MIND, gyda’n gilydd gallwn drafod sut y gallwch fynd o le i le! Ffoniwch Rachel Evans ar: 01437 769422 neu e-bostiwch: rachel.evans@volunteeringmatters.org.uk

Neges i Bob Gwirfoddolwr!

 

 

Share this page...

Current Volunteering Opportunities