Cynlluniau Ceir

Ceir Gwledig Sir Benfro

A ydych yn dymuno dal ati i fod yn rhydd i weithredu fel y mynnoch?
A yw cludiant cymunedol yn peri anhawster mawr ichi?

Yna mae Ceir Cefn Gwlad yn cael eu darparu ar gyfer unrhyw drigolion yn Sir Benfro sydd heb gar i’w ddefnyddio ac sy’n cael anhawster defnyddio cludiant cyhoeddus neu sy’n byw rhywle nad yw’n cael gwasanaethau cludiant cyhoeddus yn aml.

Cliciwch man hyn am ragor o wybodaeth

 


Volunteering Matters - Ceir ar gyfer Cynhalwyr

Ydych chi’n ofalydd digyflog sydd heb gludiant?
Ydych chi’n gorfod teithio i gyd-fynd â’ch gofal seibiant?

Cynllun ceir cymunedol yw Ceir ar gyfer Gofalwyr sy’n darparu cludiant i ofalwyr digyflog yn Sir Benfro.

Os oes gyrrwr ar gael yn eich ardal, a’ch bod chi angen trafnidiaeth ar y pryd, daw gyrrwr gwirfoddol i’ch nôl chi a mynd â chi, a’r sawl sydd dan eich gofal os oes angen, i ben eich taith.

Cliciwch man hyn am ragor o wybodaeth


Ceir Hygyrch i Gadair Olwyn – Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro

A oes gyda chi ffrind neu berthynas sy’n defnyddio cadair olwyn, sydd heb gar hygyrch ei hunan?
A hoffech chi fynd â hwy ar hyd y fan, neu fynd â hwy i ddigwyddiad teuluol pwysig?

Mae gyda ni fflyd fechan o geir hygyrch i gadair olwyn, i’w llogi am gyfnod byr, ar sail gyrru’ch hunan (o awr neu ddwy hyd at ychydig ddyddiau).

Cliciwch man hyn am ragor o wybodaeth

Pembrokeshire Intermediate Voluntary Organisations Team

Bydd PIVOT yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu cynllun gweithredu sy’n canolbwyntio ar unigolion er mwyn cyflawni canlyniadau a gytunir a fydd yn gwneud gwahaniaeth o ddifrif. Mae hyn yn cynnwys Mentrau Diogel ac Iach fel:

  • Trafnidiaeth a setlo yn y cartref ar gyfer pobl sydd mewn perygl o gael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd nad oes modd gyda nhw i fynd adref. (Nid yw hyn yn cynnwys gofal personol).
  • Cyfeirio, eiriolaeth lefel isel ac atgyfeirio at asiantaethau priodol er mwyn cael rhagor o gymorth a chefnogaeth yn cynnwys gwasanaethau eraill trydydd sector, iechyd a statudol.
  • Gallu defnyddio gwasanaeth ymateb cyflym ar gyfer addasiadau bach yn y cartref a gwiriadau diogelwch yn y cartref.

Cliciwch man hyn am ragor o wybodaeth

Share this page...

Current Volunteering Opportunities